Докторантам, ад’юнктам

Спеціальності підготовки

Докторантура

Шифр та найменування галузі знань:

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Код та найменування спеціальності:

255 Озброєння та військова техніка

Підстава для провадження:

Наказ начальника Державного науково-дослідного інституту авіації від 12.08.2016 № 125

Рішення науково-технічної ради Державного науково-дослідного інституту авіації від 26.07.2016

Ад‘юнктура

Шифр та найменування галузі знань:

25 Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону

Код та найменування спеціальності:

255 Озброєння та військова техніка

Ліцензований обсяг (з урахуванням строків навчання):

3 особи

Підстава для провадження:

Силабуси дисциплін за освітньо-науковою програмою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ступеня доктора філософії за спеціальністю 255 “Озброєння та військова техніка”

ресурс Національного університету оборони України імені Івана Черняховського

1. ЗАСТОСУВАННЯ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

2. ІНОЗЕМНА МОВА В НАУКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ

3. КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

4. МЕТОДИ ВОЄННО-ПРИКЛАДНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ТА МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНІ ПАКЕТИ (ПРОГРАМИ)

5. МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ ВІЙСЬКОВІЙ ШКОЛІ

6. ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

7. ОСНОВИ МОДЕЛЮВАННЯ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

8. ОСНОВИ ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСІВ УПРАВЛІННЯ ТА ЇХ ОПТИМІЗАЦІЯ

9. ОСНОВИ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЗАСТОСУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ ОВТ

10. СУЧАСНА ПЕДАГОГІЧНА РИТОРИКА

11. ТЕОРИТИЧНІ ОСНОВИ ВОЄННО-НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ У СФЕРІ ОЗБРОЄННЯ ТА ВІЙСЬКОВОЇ ТЕХНІКИ

12. ФIЛОСОФIЯ ТА МЕТОДОЛОГIЯ НАУКИ

13. РЕАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ПОЛІТИКИ У ЗБРОЙНИХ СИЛАХ УКРАЇНИ

14. СУЧАСНІ МЕТОДИ ПІДТРИТКИ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ

Нормативні документи

1. Закон України “Про вищу освіту”

2. Закон України “Про наукову і науково-технічну діяльність”

3. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 261 “Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти”

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 167 “Про проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії”

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266 “Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти”

6. Наказ Міністерства оборони України від 24.02.2017 № 115 “Особливості підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих військових навчальних закладах (науково-дослідних установах) Міністерства оборони України”

7. Наказ Міністерства оборони України від 09.01.2020 № 4 “Положення про особливості організації освітньої діяльності у вищих військових навчальних закладах Міністерства оборони України та військових навчальних підрозділах закладів вищої освіти”

8. Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 № 40 “Про затвердження Вимог до оформлення дисертації”

9. Наказ Міністерства освіти і науки и України від 23.09.2019 № 1220 “Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук”

10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.08.2016 № 1001 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні”

11. Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.05.2021 № 59-л “Про ліцензування освітньої діяльності”

12. Наказ начальника Державного науково-дослідного інституту авіації від 12.08.2016 № 125 “Про затвердження рішення науково-технічної ради інституту щодо відкриття докторантури”

13. Угода npo наукове і науково-технічне співробітництвом між Національним університетом оборони України імені Івана Черняховського та Державним науково-дослідним інститутом авіації від 30.06.2016